Адвокатска кантора Кети Бозукова предлага правни консултации и оказване на правна помощ на широк кръг от клиенти, както и процесуално представителство по граждански и наказателни дела.

Кантората предлага абонаментно правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, училища и др.

Адвокатска кантора Кети Бозукова

ЗА НАС

Адвокат Кети Бозукова

Кети Бозукова

Адвокат

Адвокат Бозукова е магистър по право, завършила Юридически факултет на СУ „Климент Охридски” през 1988г.

От 05.12.1988г. до 05.12.1989г. е съдебен кандидат по ЗСВ в Софийски градски съд.

От 01.08.1990г. работи като младши прокурор и районен прокурор в Районна прокуратура гр.Сливен.

От 01.07.1996г. до 13.12.2004г. е окръжен прокурор на Сливен.

За периода 13.12.2004г. – 01.07.2008г. е съдебен инспектор в Инспектората по ЗСВ при Министерство на правосъдието.

Лектор към Националния институт по правосъдието 2006г. – 2008г. Лектор в поредица семинари „Практическо приложение на новия НПК” по програма ФАР на ЕС, НИП, МП и Генералния съвет на съдебната власт на Кралство Испания.

От август 2008г. е адвокат. СПЕЦИАЛИЗИРА В ОБЛАСТТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО И ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

Специализации:

Квалификационен курс „Българският съдия – съдия по правото на ЕС” – СУ „Св.Св. Климент Охридски”

Курс „Общи условия за международна компетентност на българските съдилища и признаване на решенията на чуждестранните съдилища”

Курс „Изменения в режима за регистрация на търговци”

Курс „Новости в проверката на дейността на ЧСИ”

Юридически сътрудник Стефан Радев

Стефан Радев

Юридически сътрудник

Стефан Радев е юридически сътрудник в кантората. Завършил Юридически факултет на УНСС. Докторант по право в УНСС.

АДВОКАТСКИ УСЛУГИ

 • Съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство;
 • Съдействие и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др. компетентни органи; предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред;
 • Защита по обвинения в различни престъпления – престъпления против съсобствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие и др.;
 • Дела за реабилитация на осъдени лица;
 • Оказване на съдействие и изготвяне на документи при обжалване на наказателно постановление по административен и съдебен ред(нарушения по Закон за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.);
 • Процесуално представителство за защита пред КУИППД и съда по дела по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност;
 • Процесуално представителство за защита пред съда при обжалване на наказателно постановление;
 • Изготвяне на всички необходими документи във връзка с реализиране на защитата по Закон за защита от домашното насилие;
 • Процесуално представителство пред съдебните органи по Закон за защита от домашното насилие;
 • Текущо правно обслужване на юридически лица - изготвянето на бланкови или специфични договори, допълнителни споразумения и други; съдействие при провеждането на преговори, при участие в дискусии, презентации и т.н.;
 • Събиране на вземания - заповедно производство, изпълнителен лист, налагане на обезпечения (запори, възбрани и др. подходящи мерки);
 • Процесуално представителство по изпълнителни дела;
 • Консултиране и процесуално представителство при: развод по взаимно съгласие и по общия исков ред; вещноправни искове за собственост след развода; спор за родителски права; режим на лични отношения между родители и деца; ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи; установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;пълно и непълно осиновяване; дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.
 • Консултиране във връзка с предстоящото сключване на договори в областта на гражданския и търговски оборот; изготвяне на договори, в съответствие с желанията на клиента – договор за покупко – продажба, договор за изработка, договор за заем, дарение, наем и др.;
 • Регистрация и пререгистрация на ЕТ, дружества и кооперации в търговския регистър към агенция по вписванията;
 • Регистрация на фондации;

ЦЕНИ

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.

Услугите в извън работно време или в почивни дни, както и спешните услуги или консултации по телефона се таксуват двойно.

ЗА КОНТАКТИ

Адрес:
София, ул. "Пиротска" 7, ет.5
Сливен, пл. "Васил Левски" 7, офис 8
Поща:
(088) 886-73-50